PMI FSWE4016-5 滚珠丝杠型号pmi   产品参数

PMI FSWE4016-5 滚珠丝杠型号pmi

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
40
导程
16
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
7.144
精度等级
螺母直径
88
法兰直径
128
螺母长度
124
螺母安装 PCD
106
额定动负载 CaN
5950
额定静负载 C0aN
15070
有效圈数
5x1
法兰盘宽度
98
法兰安装孔通孔直径
11
法兰安装孔沉孔直径
17.5
法兰安装孔沉孔深度
11
轴向刚度 KNm
103
PMI FSWE4016-5 滚珠丝杠型号pmi此型号部分数据来源于NSK X70-MTV19 nsk精密滚动轴承百度文库